Opracowujemy unikalne narzędzie do zarządzania i tworzenia kart charakterystyki. Skorzystaj z możliwości niezobowiązującego przetestowania SBLCore i pobierz 30-dniową wersję.

Generator UFI

Wprowadzić numer VAT

Numer postaci użytkowej

Wygeneruj swój UFI

Czy chcesz wygenerować UFI za pomocą własnego oprogramowania? Kod źródłowy generatora UFI: C# UFI Generator

Icon support

Kod UFI

UFI lub niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej to kod alfanumeryczny złożony z 16 znaków. Celem UFI jest ułatwienie identyfikacji mieszaniny podczas telefonu alarmowego do Centrów Toksykologicznych.

Więcej
Icon manual

Stworzenie kodu UFI

Do stworzenia identyfikatora UFI niezbędny jest Numer VAT firmy oraz kod cyfrowy składu. Po wprowadzeniu tych informacji wygenerowany zostaje wymagany kod UFI mieszaniny.

Więcej
Icon time

Wykorzystanie SBLCore

Przy pomocy oprogramowania SBLCore możesz automatycznie stworzyć wymagany UFI kod i jednym kliknięciem wygenerować plik do zgłoszenia do systemu PCN.

Więcej

Czym jest kod UFI i do czego służy?

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2017/542 zmieniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 wprowadza się nowy element oznakowania produktu. Jest to kod alfanumeryczny, tak zwany kod UFI (Uniquie Formula Identifier). Niepowtarzalny identyfikator substancji czynnej składa się z 16 znaków. Celem UFI jest uproszczenie identyfikacji produktu przy wykonywaniu połączeń alarmowych do Ośrodków Toksykologicznych oraz ustanowienie jednoznacznego powiązania między informacjami dostarczanymi do ośrodków toksykologicznych a produktem (mieszaniną), który jest wprowadzany na rynek. Portal PCN (Poison centres notification) jest wykorzystywany do przekazywania informacji od 2021 r.

Icon organization

Kto ma obowiązek dokonania zgłoszenia?

Obowiązek oznaczenia produktu kodem UFI oraz zgłaszania do PCN należy przede wszystkim do dostawcy, następnie zaś do użytkownika.

  • Importujesz produkty z krajów spoza Wspólnoty Europejskiej?
  • Reprezentujesz firmę, która rozrzedza oryginalny produkt, a na rynek wprowadza nową mieszaninę pod własną nazwą?
  • Twoja firma sporządza mieszaniny z mieszanin lub innym sposobem ingeruje w skład lub etykietę produktu?

W tym przypadku Twojej firmy dotyczy generowanie UFI, a także przekazywanie informacji w ramach zgłaszania centrom toksykologicznym. Również firmy, które kupują gotowe mieszaniny, których nazwa zostanie następnie zmieniona, muszą zgłosić dany produkt pod nową nazwą z oryginalnym UFI zakupionej mieszaniny. Natomiast dystrybutorzy, którzy produkty tylko sprzedają dalej i w żaden sposób nie ingerują w skład lub etykietę produktu, są zwolnieni z nowych obowiązków.

Co jest potrzebne do stworzenia UFI

Do stworzenia kodu UFI potrzebny jest numer VAT firmy i cyfrowe oznaczenie produktu, tzw. cyfrowy kod składu. Cyfrowy kod składu może się składać z dowolnej liczby od 0 do około 268 milionów. Firmy muszą wybrać podtrzymywalną formę numeracji produktów w taki sposób, aby nie doszło do zmian i duplikacji kodów. Można wykorzystać istniejący system kodów produktów, który był już wdrożony w firmie, np. kodów receptur lub grup produktów, ewentualnie część kodu EAN.

Icon todo
UFI i nowy system zgłaszania

Wykorzystanie oprogramowania SBLCore

W celu ułatwienia pracy w ramach tych nowo nabytych obowiązków program SBLCore jest w stanie wygenerować wymagany kod UFI po wprowadzeniu potrzebnych informacji (numer VAT i cyfrowy kod składu). Jednocześnie na podstawie danych podanych w karcie charakterystyki można stworzyć format PCN pozwalający na zgłoszenie do nowego portalu agencji ECHA. Dla zapewnienia niepowtarzalności kodu i ograniczenia możliwości pokrycia się z kodami innych firm, wykorzystywany jest numer VAT firmy. Jednocześnie firmy nie muszą się obawiać dekodowania informacji o składzie zgłoszonych mieszanin, te informacje podawane są wyłącznie centrom toksykologicznym w celu udzielenia niezbędnej pomocy w sytuacjach awaryjnych. Oprogramowanie zawiera również wbudowaną funkcję sprawdzania obowiązkowych informacji wymaganych przez portal PCN. Za pośrednictwem walidacji ostrzega użytkownika o wszelkich błędach lub brakujących informacjach wymaganych do pomyślnego powiadomienia o mieszaninie.

Wygląd i wprowadzenie UFI

A jak właściwie realnie wypada samo UFI i w jaki sposób jest podawane? Uniwersalny jest skrót „UFI", który jest niezmienny we wszystkich językach Unii Europejskiej i który poprzedza sam kod. UFI musi być podany także na etykiecie. Rozróżnia się dwie możliwości zapisu:

UFI: U910-D0V9-D00J-R9D3
UFI: U910-D0V9
D00J-R9D3

Od 2025 r. kod ten będzie musiał być obowiązkowo umieszczany na etykietach wszystkich produktów sklasyfikowanych jako niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego lub ze względu na skutki fizyczne. Będzie ona również dołączona do innych informacji z karty charakterystyki jako część zgłoszenia do systemu PCN w formie dokumentacji PCN. W przypadku produktów, które nie są klasyfikowane jako niebezpieczne lub są klasyfikowane wyłącznie jako niebezpieczne dla środowiska, UFI oraz związane z nim zgłoszenia nie są wymagane. Zalecane jest jednak wykorzystanie kodu i związanego z nim zgłoszenia w celu ułatwienia ewentualnej komunikacji między ośrodkiem toksykologicznym i telefonami alarmowymi.

Icon tag
Icon study

Wymagane informacje w ramach zgłoszenia

W porównaniu z istniejącym systemem w zgłoszeniu doszło do rozszerzenia wymaganych informacji. Teraz wymagany jest np. pełny skład chemiczny, przez co rozumie się substancje klasyfikowane jako niebezpieczne i substancje nieklasyfikowane jako niebezpieczne, podawany jest rodzaj i wielkość opakowania, kategoria produktu według harmonizowanego europejskiego systemu kategoryzacji produktów (tzw. EuPCS), dalej standardowo także informacje o niebezpieczeństwie, elementy znakowania, informacje toksykologiczne i informacje o własnościach fizykalno-chemicznych.

Obowiązek zgłaszania i od kiedy obowiązuje

Data zgłoszenia się różni w zależności od wykorzystania produktu. W przypadku zastosowań konsumenckich i profesjonalnych data ta została ustanowiona na 1 stycznia 2021 r. (Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/11), a dla mieszanin przeznaczonych do użytku przemysłowego dopiero od 1 stycznia 2024 r. (Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/542). W przypadku produktów, które zostały już zgłoszone według państwowych przepisów prawach, a w tym czasie nie doszło w ich przypadku do zmiany, wspomniane oznaczenia obowiązują do 1 stycznia 2025. Po dniu 1 stycznia 2025 r. wszystkie mieszaniny na rynku należy zgłaszać zgodnie z wymogami załącznika VIII do rozporządzenia Komisji (UE) 2017/542 i rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/11.

Icon date-to

Jak spełnić zobowiązania wynikające z załącznika VIII:

1
Wymyślić system numerowania mieszanin tak, aby każda mieszanina miała wyjątkowy numer w wymaganym zakresie (tj. 0 do 268 435 455).

System numerowania pozostaje do wyboru, można wykorzystać np. dotychczasowy firmowy system kodowania, kody receptur, część kodu EAN, można także stworzyć jedno UFI dla grupy produktów z takim samym składem, ale niezbędne jest wybranie podtrzymywalnej formy numerowania i zapewnić, by numery składu nie powtarzały się pomiędzy mieszaninami.

Podtrzymywalność numerowania produktów zapewni Ci program SBLCore. Korzystając z programu, zawsze znajdziesz numer składu danego produktu.
2
Po wybraniu cyfrowego kodu składu należy stworzyć UFI do poszczególnych produktów przy pomocy SBLCore lub internetowego generatora UFI.
Jednocześnie z generowaniem kodu należy określić Kategorię produktu (tzw. EuPCS, który wychodzi z Europejskiego Systemu Kategoryzacji Produktów).

3
Zarejestrować się na stronie internetowej ECHA i stworzyć dokumentację PCN za pomocą oprogramowania PCN, którą następnie należy przesłać do portalu ECHA Submission.

Check


Jak działa SBLCore

 

W krótkim filmie pokażemy Ci:

  • bazę danych niebezpiecznych substancji dostarczaną razem z programem
  • tworzenie nowej karty charakterystyki
  • wykorzystanie automatycznej klasyfikacji
  • uzupełnienie fraz automatycznych
  • wyświetlenie i eksport karty charakterystyki
  • tworzenie etykiet i arkusza etykiet
  • tworzenie wersji językowej karty charakterystyki
Jak działa SBLCore
 

Pierwsze kroki w SBLCore
Pierwsze kroki w SBLCore

Książka adresowa
Książka adresowa

Kopie zapasowe
Kopie zapasowe

Nowa substancja
Nowa substancja

Nowa karta charakterystyki
Nowa karta charakterystyki

Tłumaczenie karty charakterystyki
Tłumaczenie karty charakterystyki

Frazy
Frazy

Tworzenie etykiet
Tworzenie etykiet

Tworzenie pełnej karty charakterystyki
Tworzenie pełnej karty charakterystyki

Detergenty
Detergenty

Klasyfikacja i bilans klasyfikacyjny
Klasyfikacja i bilans klasyfikacyjny

Obliczanie klasyfikacji
Obliczanie klasyfikacji

Baza danych substancja
Baza danych substancja

Wskazówki i sztuczki
Wskazówki i sztuczki

UFI i nowy system zgłaszania
UFI i nowy system zgłaszania